Loading. Please wait.

My Area
Khu vực cá nhân
My Approval
Quản lý trình duyệt cá nhân
 
Change Password
Thay đổi mật khẩu
 
My Calendar
Lịch cá nhân
 
To-do List
Lịch làm việc
 
Email Signature
Chữ ký Email
 
Setup Schedule Type
Loại lịch làm việc
 
Contacts
Danh bạ
 
Personal Link
Liên kết thường dùng
 
My Leave / Attendance
Ghi chép lịch nghỉ
 
Related Sheets
Đơn từ liên quan
 
Personal Tasks
Nhiệm vụ cá nhân
 
Messages
Tin nhắn
 
Personal Tasks
Nhiệm Vụ Cá Nhân

Message ID
Mã yêu cầu

Post Time
Ngày đăng

Subject
Chủ đề

Process Type
Loại đơn

Sender
Người đăng

Name
Tên người đăng

Problem Solver
Nhân viên xử lý

Due Date
Ngày hết hạn

Finish Date
Ngày hoàn thành

Day Left
Số ngày còn lại

Action Name
Bước ký duyệt

Process Status
Tình trạng đơn

Name
Tên người ký duyệt

Signed Department
Phòng ban ký duyệt

Project ID
Mã dự án
Total of (Tổng cộng) 0 Records (Người viết), in (Tổng) 0 Pages (Trang), Current page (Hiện tại trang thứ) 1 , Each page has (Mỗi trang) 50 Records (Người viết)