Loading. Please wait.

My Area
Khu vực cá nhân
My Approval
Quản lý trình duyệt cá nhân
 
Change Password
Thay đổi mật khẩu
 
My Calendar
Lịch cá nhân
 
To-do List
Lịch làm việc
 
Email Signature
Chữ ký Email
 
Setup Schedule Type
Loại lịch làm việc
 
Contacts
Danh bạ
 
Personal Link
Liên kết thường dùng
 
My Leave / Attendance
Ghi chép lịch nghỉ
 
Related Sheets
Đơn từ liên quan
 
Personal Tasks
Nhiệm vụ cá nhân
 
Messages
Tin nhắn
 
Message Unread/Action
Hộp thư tin nhắn
 
Received & Unreplied
Đã nhận và chưa phản hồi
 
Received & Replied
Đã nhận và đã phản hồi
 
Draft Message
Tin nháp
 
Sent & unread/unreplied
Hộp tin đã gửi
 
Sent & Replied
Đã gửi và đã phản hồi
 
Search Inbox Message
Tìm hộp tin đến
 
Search Sent Message
Tìm hộp tin gửi
 
Search Criteria
Tìm kiếm

Post Time
Ngày gửi

 

Message ID
Mã tin nhắn


Subject
Chủ đề


Sender
Người đăng

 
Active Message Inbox
Hộp thư tin nhắn

Message ID
Mã công văn

Subject
Chủ đề

Sender
Người đăng

Sender Name
Tên người lập đơn

Post Time
Ngày thông báo

Due Time
Ngày hoàn thành

Is Read
Chỉ đọc

Need To Reply
Cần phản hồi

Is Replied
Đã được phản hồi
Total of (Tổng cộng) 0 Records (Người viết), in (Tổng) 0 Pages (Trang), Current page (Hiện tại trang thứ) 1 , Each page has (Mỗi trang) 20 Records (Người viết)