Loading. Please wait.

My Area
Khu vực cá nhân
My Approval
Quản lý trình duyệt cá nhân
 
Change Password
Thay đổi mật khẩu
 
My Calendar
Lịch cá nhân
 
To-do List
Lịch làm việc
 
Email Signature
Chữ ký Email
 
Setup Schedule Type
Loại lịch làm việc
 
Contacts
Danh bạ
 
Personal Link
Liên kết thường dùng
 
My Leave / Attendance
Ghi chép lịch nghỉ
 
Related Sheets
Đơn từ liên quan
 
Personal Tasks
Nhiệm vụ cá nhân
 
Messages
Tin nhắn
 
User Contact
Người liên hệ

Seq No
Số thứ tự

Contact Name
Tên người liên hệ

Company Name
Tên công ty

Title
Tựa đề

Office Phone No
Số điện thoại công ty

Cell Phone No
Số điện thoại di động

Home Phone No
Số điện thoại nhà

E-Mail
Thư điện tử

Is Public
Công khai

Description
Thuyết minh
Delete
Xóa bỏ
     
Personal Group
Nhóm cá nhân

Seq No
Số thứ tự

Personal Group ID
Mã nhóm cá nhân

Description
Thuyết minh

Memo
Ghi chú

Is Active
Hoạt động
Delete
Xóa bỏ