Loading. Please wait.

My Area
Khu vực cá nhân
My Approval
Quản lý trình duyệt cá nhân
 
Change Password
Thay đổi mật khẩu
 
My Calendar
Lịch cá nhân
 
To-do List
Lịch làm việc
 
Email Signature
Chữ ký Email
 
Setup Schedule Type
Loại lịch làm việc
 
Contacts
Danh bạ
 
Personal Link
Liên kết thường dùng
 
My Leave / Attendance
Ghi chép lịch nghỉ
 
Related Sheets
Đơn từ liên quan
 
Personal Tasks
Nhiệm vụ cá nhân
 
Messages
Tin nhắn
 
Related Sheets
Đơn từ liên quan
My AP Payment
Đơn thanh toán chung
 
My Allowance
Trợ cấp
 
My SPayment
Yêu cầu thanh toán
 
My AP Payment
Đơn thanh toán chung
0.00

AP No
Mã đơn phải trả

AP Type
Loại đơn phải trả

Sub Type
Loại đơn từ

Payment Format
Phương thức thanh toán

Supplier ID
Mã nhà cung ứng

Supplier Short Name
Tên viết tắt nhà cung ứng

AP Due Date
Dự tính ngày thanh toán

AP Date
Ngày thanh toán

Currency Type
Loại tiền

AP Tax Sum
Tiền gồm thuế

Creator
Nhân viên yêu cầu

Memo
Ghi chú
Total of (Tổng cộng) 0 Records (Người viết), in (Tổng) 0 Pages (Trang), Current page (Hiện tại trang thứ) 1 , Each page has (Mỗi trang) 20 Records (Người viết)