Loading. Please wait.

My Area
Khu vực cá nhân
My Approval
Quản lý trình duyệt cá nhân
 
Change Password
Thay đổi mật khẩu
 
My Calendar
Lịch cá nhân
 
To-do List
Lịch làm việc
 
Email Signature
Chữ ký Email
 
Setup Schedule Type
Loại lịch làm việc
 
Contacts
Danh bạ
 
Personal Link
Liên kết thường dùng
 
My Leave / Attendance
Ghi chép lịch nghỉ
 
Related Sheets
Đơn từ liên quan
 
Personal Tasks
Nhiệm vụ cá nhân
 
Messages
Tin nhắn
 
My Approval
Quản lý trình duyệt cá nhân
My Process Action
Đơn chờ phê duyệt
 
My Process Action CSign List
Danh sách công văn ký duyệt
 
Add Project
Thêm Dự Án
 
Proxy
Người đại diện
 
Statement
Thuyết minh
 
My Process Action
Đơn chờ phê duyệt

Process ID
Mã đơn từ

Subject
Chủ đề

Process Type Caption
Tiêu đề đơn từ

PostUserName
Người phê duyệt

Action Step
Các bước ký duyệt

Status
Trạng thái đơn

User ID
Mã người ký duyệt

User Name
Tên người ký duyệt

Deadline
Thời hạn ký duyệt

Memo
Ghi chú
Total of (Tổng cộng) 0 Records (Người viết), in (Tổng) 0 Pages (Trang), Current page (Hiện tại trang thứ) 1 , Each page has (Mỗi trang) 20 Records (Người viết)

Proxy Process Action
Người đại diện phê duyệt

Process ID
Mã đơn từ

Process Type Caption
Tiêu đề đơn từ

Action Step
Các bước ký duyệt

Status
Trạng thái đơn

User ID
Mã người đại diện

User Name
Tên người đại diện

Deadline
Thời hạn ký duyệt

Description
Mô tả
Total of (Tổng cộng) 0 Records (Người viết), in (Tổng) 0 Pages (Trang), Current page (Hiện tại trang thứ) 1 , Each page has (Mỗi trang) 20 Records (Người viết)