Loading. Please wait.

Announcement * Thông báo
News * Tin tức
Leave/Attendance * Lịch nghỉ
My Calendar * Lịch làm việc cá nhân
  

Message ID
Mã thông báo

Subject
Chủ đề

Post Date
Ngày thông báo

Creator
Người thông báo

 
To Approve List * Phê duyệt chứng từ
    

Process ID
Mã chứng từ

Process Type
Loại chứng từ

Subject
Chủ đề

Notice
Chú ý

Initiator
Người phê duyệt

Action Step
Bước phê duyệt hiện tai

Status
Tình trạng chứng từ

User
Người phê duyệt
Total of (Tổng cộng) 0 Records (Người viết), in (Tổng) 0 Pages (Trang), Current page (Hiện tại trang thứ) 1 , Each page has (Mỗi trang) 8 Records (Người viết)


 
My Counter Sign List
Chứng từ đợi phê duyệt

A2Process ID
Mã văn bản

SubType
Loại

Subject
Chủ đề

Action Step
Bước phê duyệt

Creator
Người tạo văn bản

Creator Name
Tên người tạo

Creator Dep.
Bộ phận tạo văn bản

Department
Bộ phận nhận văn bản

Post Time
Ngày ban hành văn bản

Due Time
Ngày hoàn thành
Total of (Tổng cộng) 0 Records (Người viết), in (Tổng) 0 Pages (Trang), Current page (Hiện tại trang thứ) 1 , Each page has (Mỗi trang) 8 Records (Người viết)

A2VN CO.LTD